Tuesday, August 4, 2009

ฟิล์มกรองแสงรถยนต์

ปัจจุบันฟิล์มกรองแสงสามารถกรองแสงได้แทบทุกความยาวคลื่น ฟิล์มกรองแสงที่ดีต้องกรองรังสียูวีเอได้ดี ส่วนรังสียูวีบีนั้น กระจกที่หนา 3 มิลลิเมตรขึ้นไปจึงจะสามารถป้องกันได้ และควรดูเปอร์เซ็นต์การป้องกันรังสีประกอบในการเลือกด้วย